ACİL DURUM PLANLARI

  Acil durum eylem planları zorunluluğu, içeriği,amaç ve dayanakları  18/06/2013 tarihli ‘’ iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik’’  içeriğinde belirtilmiştir.

Bu yönetmeliğe göre: 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

 

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5

(1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

  1. Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
  2. Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  3. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
  4. Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
  5. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
  6. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
  7. Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
  8. Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Ayrıca yönetmelik başlıklarından bazıları : 

✓ İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmekAcil durum planı

✓ İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmekAcil durumların belirlenmesi

✓ İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmekÖnleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

✓ İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmekAcil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

✓  Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

✓  Dokümantasyon

✓  Tatbikat

✓ Acil durum planının yenilenmesi

✓ İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

✓ Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

✓ İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmekBirden fazla işveren olması durumunda acil durum planları

✓ İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmekBir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması

✓ İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmekAcil durum planı rehberleri

✓ İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmekEkip eğitimlerinin tamamlanması 

Şeklinde sıralanabilir.

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Güneşli akademi olarak bizleri çalışma ortağı seçmeniz durumunda iş yerlerinizde görevlendirilecek iş güvenliği uzmanlarımız ve iş yeri hekimlerimiz acil durum eylem planlarını sözleşme içeriğinde ve her hangi bir ekstra ücret talep etmeden bu hizmeti vermeyi taahhüt etmektedir.

 

DİĞER BAŞLIKLAR

MOBİL SAĞLIK TARAMASI
İŞYERİ HEKİMLİĞİ
RİSK ANALİZİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

 

Amaç Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 2016

Firmamız Balıkesir ilçeleri ve çevre iller başlıca olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet vermekteyiz.

Her geçen gün iş ve işçi sağlığı, işyeri hekimliği, risk analizi ve acil durum planları alanlarında mevzuatı ve güncel teknolojileri sürekli takip ederek siz değerli müşterilerimize hizmet sunmaktayız.